till starten
Om 10TAL

stor_kontakt_bubbla

Litteratur / Konst / Samtidsdebatt

Tidskriften

10TAL (tidi­gare 00TAL, 90TAL, 80TAL) har sedan star­ten 1980 varit en obe­ro­ende, icke-förlagsstyrd tid­skrift för lit­te­ra­tur, konst och samtidsdebatt.

10TAL drivs av en ide­ell för­e­ning bestå­ende av för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter.

10TAL inne­hål­ler essäer, repor­tage och sam­tal om aktu­ella och ange­lägna ämnen. Nyskriven skön­lit­te­ra­tur av lan­dets skar­paste för­fat­tare sam­sas med oprö­vade rös­ter, inter­na­tio­nella utblic­kar och nyska­pande konstprojekt.

10TALs tema­num­mer är forsk­nings­pro­jekt i sam­ti­den, där syf­tet är att kri­tiskt belysa ett ämne ur konst­när­liga och veten­skap­liga infalls­vinklar, för att där­med ge en dju­pare bild av sam­hällsten­den­ser och kul­tu­rell problematik.

10TAL Bok är en ny böj­lig gren på det drygt tret­tio­å­riga 10TALs-trädet för poesi, essä­istik, kul­tur­de­batt och andra lit­te­rära utskott. Förlaget har plats för de större blad­ver­ken som inte tid­skrifts­gre­narna kan bära. 10TAL Bok redi­ge­ras av Madeleine Grive till­sam­mans med 10TALs redaktion.

Evenemang / Stockholms Internationella Poesifestival

10TAL arran­ge­rar en rad vik­tiga eve­ne­mang, såsom KLUBB 10TAL, Poesifabriken, Barnpoesifestivalen och andra lit­te­rära fes­ter. Sedan 1997 arran­ge­ras varje år Stockholm Internationella Poesifestival på huvud­sta­dens främsta sce­ner, där i bland Dramaten, Stockholms stads­tea­ter och Södra teatern.


Besöksadress:
Surbrunnsgatan 42

(Gå upp en våning, över går­den och sedan ytter­li­gare en våning)

Postadress: Tidskriften 10TAL, Box 19 074, 104 32 Stockholm

Telefon: 08 / 612 10 49

För köp­stäl­len, se åter­för­säl­jar­lis­tan.

För adres­sänd­ring och andra pre­nu­me­ra­tions­ä­ren­den kon­takta redaktionen.

E-post: info [a] 10tal.se
Telefon: 08–612 10 49

Vill du debu­tera i 10TAL?
Gör som:

Daniel Sjölin, Maria Zennström, Hans Gunnarson, Petter Lindgren, Sara Gordan, Alejandro Leiva Wenger, Anna Jörgensdotter, Lina Ekdahl, Kristian Lundberg, Pamela Jaskoviak, Kennet Klemets, Peter Törnqvist, Helga Krook, Sara Mannheimer, Magnus William-Olsson, Aase Berg, David Lagercrantz, Jerker Virdborg, Jenny Tunedal

…och många fler av lan­dets främsta för­fat­tare som debu­te­rat i 10TAL: sänd 3–15 sidor prosa, poesi eller lit­te­rära bland­for­mer till Debutantmanusgruppen, 10TAL, Box 19074, 104 32 Stockholm eller via e-post: info[a]10tal.se.

Alla som skic­kar får svar, men var noga med att ange din mejl– alter­na­tivt post­a­dress när du skic­kar. Svar kan dock dröja.

 

Föreningen 10TAL kal­lar till års­möte för med­lem­mar den 27 mars 2017, kl 18, på redaktionen. 

 

Medarbetare

Madeleine GriveChefredaktör & verk­sam­hets­le­dare:
Madeleine Grive
m.grive[at]10tal.se
Emanuel HolmRedaktionssekreterare:
Emanuel Holm
emanuel[at]10tal.se

Lukas MöllerstenGrafisk form:
Lukas Möllersten
lukas[at]10tal.se

Övrig redak­tion

Jonas Gren

Sara Stribe Pavell

Annonser