till starten
Annonser

Annonsera i 10TAL

När du annon­se­rar i 10TAL når du en kul­tur– och sam­hälls­en­ga­ge­rad publik över hela lan­det. 10TAL säljs i väl­sor­te­rade tid­skrifts­bu­ti­ker och bok­af­fä­rer och finns på de flesta stora bib­li­o­tek. Det är en exklu­siv tid­skrift som är aktu­ell långt efter utgiv­nings­da­gen. Din annons expo­ne­ras längre än till nästa pap­per­så­ter­vin­ning – vil­ket skil­jer annon­se­ring i 10TAL från annon­se­ring i vecko– eller dagspress.

Vi erbju­der annon­ser i alla for­mat och fär­ger och hjäl­per vid behov gärna till med annonsproduktionen.

Mejl: marknad@10tal.se

Telefon: 08–612 10 49

10TALs konst­guide

För gal­le­rier, museer och konst­hal­lar finns även ett för­mån­ligt spe­ci­a­ler­bju­dande. I varje num­mer av 10TAL annon­se­rar ett fem­ti­o­tal utstäl­lare i vår konst­guide. Om även du vill annon­sera i vårt konst­ka­len­da­rie kan du köpa ett kalen­da­rie­pa­ket och får då en kalen­da­ri­eruta i fyra num­mer av tid­skrif­ten för endast 1 500 kr inkl. moms. En ruta i gui­den är 80 x 30 mm stor och rym­mer ca 5 rader aktu­ell utställ­nings­in­for­ma­tion. Det går även bra att köpa enstaka kalen­da­ri­eru­tor. Dessa kos­tar 500 kr inkl. moms. Kontakta oss om du vill veta mer.

Tveka inte att höra av dig om du har frå­gor om annon­se­ring i 10TAL!

Annonsera på 10tal.se

Självklart kan du även annon­sera här på vår webb­plats. Mejla marknad@10tal.se för besöks­sta­tistik och priser.

 


 

Annonser